ដំណាំលើទឹករបស់សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

ដំណាំលើទឹកនៃវិទ្យាល័យព្រែកលៀបជាបន្លែសុវត្ថិភាពដោយមិនប្រើថ្នាំគីមីសម្លាប់សត្វល្អិតទេ ការដាំគឺនៅក្នុងផ Read more

ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្រាវជ្រាវលេីការងារគម្រោង​ របស់ក្រុមជីវវិទ្យា នៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្រាវជ្រាវលេីការងារគម្រោង​ របស់ក្រុមជីវវិទ្យា នៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រ Read more

សម្មភាពប្អូនៗក្លឹបបំណិនជីវិត និង CLEANប្រមូលផលបន្លែខាត់ណា ដែលដាំក្នុងផ្ទះបន្លែ Hydroponics

សម្មភាពប្អូនប្រមូលផលបន្លែខាត់ណា ដែលដាំក្នុងផ្ទះបន្លែ Hydroponics នៃវិទ្យាល័យព្រែកលៀប -អនុវត្តដោយ: ប្អូនៗក្លឹបបំ Read more

គម្រោងដំណាំលើទឹក

សកម្មភាពប្រមូលផលដំបូង ដាំឡើងវិញ សម្រាប់ដំណាំលើទឹក (Hydroponic)របស់គណនាយក លោកគ្រូ អ្នកគ្រូក្រុមជីវវិទ្យា ព្រមទាំង Read more