ការរៀន និងបង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

ពិសោធន៍៖ ប្រើប្រាស់កម្មវិធី PhET និងឧបករណ៍ពិសោធន៍ផ្ទាល់ដើម្បីពិសោធន៍វាស់ចរន្តនិងតង់ស្យុងនៃសៀគ្វី។ -មុខវិជ Read more