សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀនមុខវិជ្ជា អប់រំកាយ និងកីឡា ថ្នាក់ទី៨

សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀន . ថ្ងៃសុក្រ ទី3 ខែឧសភា ឆ្នាំ2024 . មុខវិជ្ជា : អប់រំកាយ និងកីឡា . កម្រិតថ្នាក់ទី 8NGS-C2 . មុខវិជ្ Read more

កម្មវិធីជំនួបអាណាព្យាបាលសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនតាមមុខវិជ្ជា ប្រចាំត្រីមាសទី១

នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅវិទ្យាល័យព្រែកលៀប កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី បានរៀបចំកម្មវិធីជំនួបអា Read more