សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀនមុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យា

សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀនមុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី៖ 12NGS-B1 ជំពូក3៖ អាស៊ីត-បាស មេរៀនទី១៖ ទ្រឹស្ដីអាស៊ីត-បាស ពិស Read more

សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀន មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី 9B2 ជំពូក១ : តារាងខួបនៃធាតុគីមី មេរៀនទី២ : លក្ខណៈធាតុតាមក Read more