ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំខែធ្នូ

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន_ធ្នូ

ការដំណើរការក្លឹប Media ក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យព្រែកលៀប សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤

ក្លឹប Media នៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យព្រែកលៀបត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២។ បច្ចុប្បុន្ននេ Read more

(Khmer) ក្លឹបព័ត៌មានវិទ្យា Car Remote

សម្ភារ:របស់ RC Controller Batteries Arduino UNO Motors Switches PS2 Controller Board car kits Wire wheels L298N Motor Drive ដំណើរការធ្វើ RC Controller ជាដំបូងយើងដំឡើងតួឡាន តម Read more