ការរៀន និងបង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

ពិសោធន៍៖ ប្រើប្រាស់កម្មវិធី PhET និងឧបករណ៍ពិសោធន៍ផ្ទាល់ដើម្បីពិសោធន៍វាស់ចរន្តនិងតង់ស្យុងនៃសៀគ្វី។

-មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា
-បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ភុនសុខលីម

#កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

 

Comments