ដំណាំលើទឹករបស់សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

ដំណាំលើទឹកនៃវិទ្យាល័យព្រែកលៀបជាបន្លែសុវត្ថិភាពដោយមិនប្រើថ្នាំគីមីសម្លាប់សត្វល្អិតទេ ការដាំគឺនៅក្នុងផ្ទះបន្លែ(Green House)និងប្រើប្រាស់វិធីមេកានិចដើម្បីកម្ចាត់សត្វល្អិត។

#កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

Comments