ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្រាវជ្រាវលេីការងារគម្រោង​ របស់ក្រុមជីវវិទ្យា នៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្រាវជ្រាវលេីការងារគម្រោង​ របស់ក្រុមជីវវិទ្យា នៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រែកលៀប ទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យ​ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​។
ប្រធានបទស្រាវជ្រាវ៖​
-បច្ចេកទេស​ក្នុងការបណ្តុះផ្សិតអំបោះ
-បច្ចេកទេសក្នុងការរក្សាសំណាក​ស្ងួតនិងសេីម​ នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សជីវចម្រុះ (Centre for Biodiversity Conservation)

គោលបំណង៖
-ពង្រីកចំណេះដឹងលើការស្រាវជ្រាវ សង្កេត និងធ្វើពិសាធន៍ទៅលេីបច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតអំបោះ
-សង្កេតនិងស្តាប់ការពន្យល់ពីអ្នកបច្ចេកទេសខាងរក្សាសំណាកសត្វទាំងសំណាកស្ងួតនិងសេីម។
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១ ខែ មិថុនា​ ឆ្នាំ ២០២៤ ។

#កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

 

Comments