ពិធីដាំផ្កាសន្តិភាព (Flowers of Peace)

ពិធីដាំផ្កាសន្តិភាព (Flowers of Peace) វរវាងដៃគូសហការ HWPL, International Peace Youth Group ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា និងកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រែកលៀប។

#កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យព្រែកលៀប

Comments