លោក ហែម ស៊ីណារ៉េត ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញបានជួយឧបត្ថម្ភកូនឈើចំនួន៣០ដើមសម្រាប់ដាំជាម្លប់ និងបង្កើនសោភ័ណភាពបន្ថែមក្នុងវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ លោក ហែម ស៊ីណារ៉េត ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញបានជួយឧបត្ថម្ភកូនឈើចំនួន៣០ដើមសម្រាប់ដាំជាម្លប់ និងបង្កើនសោភ័ណភាពបន្ថែមក្នុងវិទ្យាល័យព្រែកលៀប។

Comments