សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀនអប់រំកាយ និងកីឡា

សកម្មភាពបង្រៀន និងរៀន
ថ្ងៃទី3 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2024
មុខវិជ្ជា អប់រំកាយ និងកីឡា
កម្រិតថ្នាក់ទី 7NGS-B2
មុខវិជ្ជារង : មេរៀនទី7 « ប៉េតង់ »
.មេរៀន ការចូលប៊ូល រ៉ូលីង ឬរមៀល
. បង្រៀនដោយ: ក្រុមគរុនិស្សិតចុះកម្មសិក្សាគរុកោសល្យ ជំនាន់ទី2 ឆ្នាំទី4
. គ្រូសម្របសម្រួល : លោក អ៊ុន ចាន់ដារ៉ា  ឯកទេស អប់រំកាយ និងកីឡា នៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យ ព្រែកលៀប

—————————
#កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យព្រែកលៀប

Comments