សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនដើម្បីចូលបម្រើការងារក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យព្រែកលៀបសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤។

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនដើម្បីចូលបម្រើការងារក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យព្រែកលៀបសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤។ សម្រាប់តែលោកគ្រូ អ្នកគ្រូជាបុគ្គលិក្របខណ្ឌ ហើយមានបំណងចូលបម្រើការងារក្នុងកម្មវិធីនេះតែប៉ុណ្ណោះ។ សូមចុចលីង (Link) https://shorturl.at/cjFJQ
ឬស្គេន QR code ដើម្បីទាញយកពាក្យបំពេញ និងចូលតាមតេលេក្រាម : https://t.me/NGSPrekleapForNewTeacher2023 ដើម្បីទទួលព័ត៌មានលម្អិត។ សូមអរគុណ!

Comments

ពាក្រជ្រើសរើសគ្រូ_2023-2024

File Size: 281 KB
Downloads: 76